Privacy statement

Disclaimer / privacy statement

Niets van deze website mag gekopieerd worden of verwerkt onder welke vorm dan ook.

Disclaimer

 1. Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Anja Ceuppens en heeft als doel het beschikbaar stellen van informatie , inspiratie, verkopen, ... van alles met betrekking tot schoonheidsverzorging en massage. Het is echter raadzaam om voor het bezoeken van de website de algemene gebruiksvoorwaarden hieronder te lezen.

Indien u deze website bezoekt, geeft u te kennen dat u zonder voorbehoud de algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden, dan dient u onmiddellijk uw bezoek aan deze website te staken.

RELAX behoudt zich het recht voor om te allen tijden deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Derhalve dient u elke keer wanneer u deze website bezoekt deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

De inhoud van deze website ( prijzen, data, foto's, etc.) en de inhoud van alle andere uitingen van RELAX op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. RELAX is echter niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Cadeaubonnen worden niet terugbetaald noch doorgegeven aan derden en zijn enkel geldig op behandelingen.

 1. Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website gebruikt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen: het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. RELAX behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel RELAX zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt RELAX geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt "in staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

RELAX geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel RELAX redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. RELAX garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn RELAX, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
 • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan RELAX of aan u wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
 • misbruik van deze website;
 • verlies van gegevens;
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien RELAX op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

RELAX, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo's en foto's. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RELAX of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

 1. Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van RELAX. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door RELAX worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. RELAX aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 1. Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan RELAX stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. RELAX raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan RELAX te sturen.

 1. Gebruik software

Op software die kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. RELAX wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

 1. Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door RELAX te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. RELAX behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. RELAX is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 1. Diversen

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van RELAX privacy statement.

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot RELAX. 

 1. Privacy Statement

Zodra u deze website bezoekt, stelt u RELAX in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. RELAX acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

RELAX zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

 1. Doeleinden van gegevensverwerking

RELAX gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die RELAX met u kan aangaan. RELAX slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van informatie. RELAX zal deze gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

 1. Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, zal RELAX onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

 • (a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 • (b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van RELAX;
 • (c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 • (d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.
 1. Cookies

RELAX respecteert de privacy van haar bezoekers. Als je met ons contact opneemt, gebruiken wij enkel de aangeleverde informatie voor het beantwoorden van je vragen. Wij delen geen informatie met derden.
We verzamelen geen andere informatie over bezoekers van deze site, behalve die welke is verzameld door de hiervermelde cookies.
De site bevat dan ook geen tags die zijn ontworpen om bezoekers te volgen, te targeten of te profileren.

De gebruikte cookies (een bestand dat wordt opgeslagen op uw PC om u te herkennen en automatisch toegang te geven tot de voor u belangrijke informatie) worden alleen gebruikt om informatie van bezoekers te vergaren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De vergaarde informatie heeft uitsluitend betrekking op niet tot de persoon herleidbare gegevens. De vergaarde informatie wordt niet opgeslagen en enkel als samengestelde data voor statistische analyses bewaard.

De website gebruikt wel strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gedaan en die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of formulieren invullen. Deze cookies worden bewaard gedurende één maand.

U kunt uw browser instellen om te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat alle informatie veilig en accuraat is en wordt behandeld in overeenstemming met dit beleid. Als je meer vragen hebt hierover kan je ons altijd contacteren via het contactformulier.

 1. Klikgedrag

RELAX verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina's, de vorige en volgende bezochte websites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

 1. Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, worden door RELAX  voldoende en gangbare beveiligingsmethoden gebruikt.

 1. Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. RELAX aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

 1. Schendbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikels niet aantasten.


Verkoopsvoorwaarden RELAX

 1. Contactinformatie

Anja Ceuppens
Westrodestraat 45
1861 Wolvertem
0477 89 40 80
anjaceuppens@telenet.be

BTW nummer: BE 0547.956.562

 1. Toepassing

Bij elke bestelling aanvaardt de koper de algemene voorwaarden. Deze maken integraal deel uit van de overeenkomst.

 1. Bestellingen

Elke bestelling is bindend nadat er een schriftelijke bevestiging is of nadat we met de uitvoering van de bestelling begonnen zijn. De informatie omtrent producten en prijszetting zijn onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 1. Levering

Producten worden enkel geleverd in België. De levering van deze producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren tussen de 2 en 5 werkdagen, tenzij anders vermeld of meegegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar louter als richtlijn. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betalen van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

In geval van niet levering worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of enige andere vergoeding.

Foutief doorgegeven leveringsadressen behoren tot de verantwoordelijkheid van de koper. Deze kunnen mogelijks aanleiding geven tot extra kosten. Deze kosten zijn dan ook ten laste van de koper.

De kosten van de levering en transport zin niet in de prijs van de koop inbegrepen, maar deze worden afzonderlijk vermeld.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van RELAX tot de volledige betaling van de prijs, met eventuele kosten voldoen is. Bij niet betaling behouden wij het recht de goederen terug te nemen, op kosten van de koper.

 1. Klachten

Klachten dienen aan ons gericht te zijn. Een klacht omwille van een niet-conforme levering, of een klacht omwille van verborgen gebreken moet de klacht binnen de 8 dagen gebeuren.

 1. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor de schade in geval van opzet of grove fout. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 1. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet dd 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afzien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar RELAX, Westrodestraat 45, 1861 Wolvertem, België. Goederen die specifiek besteld zijn voor de koper worden niet teruggenomen. Hierbij kan de koper zich dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om. Dit omvat evengoed gebeurtenissen buiten onze normale controle, moeilijkheden of problemen bij de aanvoer of tekorten van grondstoffen, vertragingen in transport, stakingen die hetzij onszelf hetzij onze leveranciers raken. Dit geldt ook indien de gebeurtenissen voorzienbaar zouden zijn.

 1. Prijzen en betaling

De facturen zijn te betalen ten laatste op de eindvervaldag die vermeld staat op de factuur. Met de gegevens vermeld op de factuur.

Elke klacht betreffende facturen dienen gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, interesten worden aangerekend à rato van 2%.

Bij wanbetaling en indien een aanmaning zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven nog een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van de openstaande bedragen. Met een minimumbedrag van 75 eur.

Wij behouden ons daarbij het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op de overeenkomst de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper te schorten of deze zelfs met onmiddellijk ingang stop te zetten. Dit zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper; kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

 1. Persoonsgegevens

Door te bestellen bij RELAX staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. RELAX zal deze gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

 1. Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van de relatie elektronisch bewijs, zoals daar zijn bijvoorbeeld email,...

 1. Schendbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikels niet aantasten.

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.